TERMS OF USE

TERMS AND CONDITIONS

TERMS AND CONDITIONS

 

1. ข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็ปไซต์นี้จัดทำขึ้นโดย บริษัท เอพินาอุตสาหกรรม จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ ข้อมูลทั้งหมดทั้งข้อความตัวอักษร ภาพประกอบ สื่อวีดีโอ เสียงและภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏอยู่ในเว็ปไซต์ www.apinafurniture.com ถือเป็นสมบัติของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เผยแพร่อ้างอิง ทำซ้ำ ปลอมแปลม ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง ส่งผ่าน การให้อนุญาติ แก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือกระทำการด้วยวิธีใดๆ อันถือเป็นการละเมิดสิทธิของบริษัทฯ

 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิห้ามมิให้ผู้ใดทำการประชาสัมพันธ์ การโฆษณาเผยแพร่ประกาศต่อสาธรณะชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า รวมถึงกระทำการอื่นใดอันเป็นผลให้เผยแพร่ หรือกระทำการใดๆในลักษณะของการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์มิชอบ ข้อความตัวอักษร ภาพประกอบ ภาพนิ่ง สื่อวีดีโอ เสียง และภาพเคลื่อนไหว โดยมิได้รับอนุญาต อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือมีผลต่อศีลธรรมจริยธรรมหรือกฏหมาย บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว บริษัทฯ สามารถดำเนินการตามกฏหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวตามโทษที่กฏหมายกำหนดไว้

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือรับประกันความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็ปไซต์ www.apinafurniture.com โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อพันธะสัญญาใดๆ อันเกิดมาจากการตีความคาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดของข้อมูลที่ปรากฏบนเว็ปไซต์ www.apinafurniture.com

 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย จากการโจมตีทางระบบอิเล็กทรอนิสก์โดยผู้ไม่ประสงค์ดี และข้อมูลสูญหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยทั้งจากซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ รวมถึงความผิดพลาดอื่นใดที่จะเกิดขึ้นในเว็ปไซต์ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

 

5. สีและชื่อรุ่นของวัสดุบุสินค้าในภาพที่ปรากฏในเว็ปไซต์ www.apinafurniture.com อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูล ณ จุดขาย ภาพถ่ายสินค้าในทัศนียภาพธรรมชาติกลางแจ้งจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความงดงามของธรรมชาติเท่านั้น เฟอร์นิเจอร์เอพินาผลิตและออกแบบขึ้นเพื่อใช้งานในที่พักอาศัย จึงไม่เหมาะสมในการใช้งานกลางแจ้ง

 

6. สินค้าประกอบในภาพถ่ายที่ปรากฏในเว็ปไซต์ www.apinafurniture.com อาจมีการเปลี่ยนแปลงชื่อรุ่น ดีไซน์ หรือเป็นสินค้าที่เลิกผลิตแล้ว ทั้งนี้ ข้อมูลชื่อรุ่นและราคาที่ระบุในแคตตาล๊อกเล่มนี้ถือเป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด กรุณาตรวจสอบข้อมูล ณ จุดขาย สีและสัดส่วนของสินค้าในภาพถ่ายประกอบแคตาล๊อคอาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริง เนื่องด้วยข้อจำกัดของการแสดงภาพในหน้าจอ

 

7. เว็บไซต์ www.apinafurniture.com ใช้ “คุกกี้” ซึ่งเป็นไฟล์แบบตัวอักษรที่เว็บเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ เพื่อเก็บข้อมูลของคุณในการเข้าชมเว็บไซต์ ได้แก่: ชื่อ, ที่อยู่ และสินค้าที่เลือกชม เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ คุณสามารถล้างคุกกี้ทั้งหมดที่จัดเก็บอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยการตั้งค่าการใช้งานเกี่ยวกับคุกกี้ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

Cookies Policy

COOKIES POLICY

 

Apina Industry Co., Ltd. (“us”, “we”, or “our”) uses cookies on www.apinafurniture.com (the “Service”). By using the Service, you consent to the use of cookies.

 

Our Cookies Policy explains what cookies are, how we use cookies, how third-parties we may partner with may use cookies on the Service, your choices regarding cookies and further information about cookies.

 

What are cookies

Cookies are small pieces of text sent by your web browser by a website you visit. A cookie file is stored in your web browser and allows the Service or a third-party to recognize you and make your next visit easier and the Service more useful to you. Cookies can be “persistent” or “session” cookies.

 

How Apina uses cookies

When you use and access the Service, we may place a number of cookies files in your web browser. We use cookies for the following purposes: to enable certain functions of the Service, to provide analytics, to store your preferences, to enable advertisements delivery, including behavioral advertising.

 

We use both session and persistent cookies on the Service and we use different types of cookies to run the Service:

 

Essential cookies. We may use essential cookies to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts.

 

Third-party cookies

In addition to our own cookies, we may also use various third-parties cookies to report usage statistics of the Service, deliver advertisements on and through the Service, and so on.

 

What are your choices regarding cookies

If you’d like to delete cookies or instruct your web browser to delete or refuse cookies, please visit the help pages of your web browser.

 

Please note, however, that if you delete cookies or refuse to accept them, you might not be able to use all of the features we offer, you may not be able to store your preferences, and some of our pages might not display properly.

DISCLAIMER

DISCLAIMER

 

The information contained on http://www.apinafurniture.com/ website (the “Service”) is for general information purposes only.

 

Apina Furniture assumes no responsibility for errors or omissions in the contents on the Service. In no event shall Apina Furniture be liable for any special, direct, indirect, consequential, or incidental damages or any damages whatsoever, whether in an action of contract, negligence or other tort, arising out of or in connection with the use of the Service or the contents of the Service.

 

Apina Furniture reserves the right to make additions, deletions, or modification to the contents on the Service at any time without prior notice.