NET PRICE

“Confidence of smart decisions”

ราคาที่คุ้มค่า สะท้อนคุณค่าที่แท้จริง

เสถียรภาพทางราคาของสินค้าเอพินาทุกรุ่น มอบความมั่นใจในทุกการตัดสินใจ ราคา Net Price เป็นราคาสุทธิไม่แปรผันตามยอดซื้อหรือส่วนลดและโปรโมชั่นในแต่ละช่วงเวลา สะท้อนต้นทุนจากวัสดุและกระบวนการผลิตจริง ปราศจากมูลค่าเพิ่มแอบแฝงทางการตลาด มอบความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้แก่ทุกการตัดสินใจของคุณ

P H I L O S O P H Y

DESIGN

“ Design is not an accident, even when we are trying to create a natural-feeling environment. It is not a raw nature as such but one with more purpose and intention ”

ดุลยภาพแห่งการอยู่อาศัย

งานออกแบบของเอพินา บอกเล่าถึงความรับผิดชอบต่อการอยู่อาศัย รูปแบบวิถีชีวิต ความอบอุ่น วันเวลาและความทรงจำที่ถ่ายทอดผ่านเครื่องเรือน ซึมซับเรื่องราวเหตุการณ์ กักเก็บความประทับใจวันแล้ววันเล่า คงทนยืนหยัดผ่านกาลเวลาและยุคสมัย

เฟอร์นิเจอร์ของเราอาจไม่สวยโดดเด่นล้ำสมัย แต่เราพอใจหากมันจะเป็นเก้าอี้ตัวโปรดตัวหนึ่งของคุณที่วางอยู่ตรงมุมห้องอย่างสงบนอบน้อม กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตประจำวัน เป็นส่วนประกอบหนึ่งในดุลยภาพของการอยู่อาศัยและพักผ่อนภายในบ้านของคุณอย่างแท้จริง

P H I L O S O P H Y

RESPONSIBILITY

“We rise by lifting others”

Social | Local | People | Environment

 

เราพัฒนาโดยการเกื้อกูลผู้อื่น

แนวคิดเรื่อง “ความยั่งยืน” ถือเป็นหัวใจหลักในการผลิตสินค้าเอพินาซึ่งสะท้อนความเคารพและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นของเรามีอายุการใช้งานยาวนานเต็มประสิทธิภาพ คงทนแข็งแรงผ่านกาลเวลา โดยไม่ต้องเปลี่ยนหรือทิ้งให้สิ้นเปลืองทรัพยากร ด้วยการออกแบบที่เน้น Multi-Function เปิดโอกาสให้สินค้าของเราเติบโตพร้อมรองรับการใช้งานที่หลากหลายขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้นเราเชื่อว่าการคงอยู่ของเราก็เพียงเพื่อหลั่งล้นไปสู่ผู้อื่น พี่น้องชาวเอพินาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ที่นั่นโครงการต่างๆ เกิดขึ้นผ่านกระบวนการที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ ห้องสมุดชุมชนและเครือข่ายกิจกรรมพัฒนาเด็กประถมวัย โครงการปลูกฝังจิตอาสาให้กับคนรุ่นใหม่ ไปจนถึงการเกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษภายในโรงงานที่ชักชวนให้พี่น้องเราผลิตอาหารเลี้ยงครอบครัวด้วยตนเอง ที่เอพินาเราไม่ได้ทำเฟอร์นิเจอร์เพียงอย่างเดียว เราทำนา ปลูกถั่ว และพืชพื้นบ้านอื่นๆ แบ่งปันผลผลิตให้แก่กันภายในโรงงาน

 

P H I L O S O P H Y